Dhiata e Re

Me mentorin, mentorjën • 1 mësim • 3 studentët

Ky kurs është pjesë e kurrikulës së kurseve të ISTL.

Kursi i Testamentit të Ri tregon për kulturën dhe historinë në kohën e krijimit të Testamentit të Ri. Pastaj jepet një përmbledhje e shkurtër e librave të ndryshëm të Biblës me pikat kryesore të secilit libër.

Ky kurs përbëhet nga 5 mësime. Do mësim përfundon me një numër pyetjesh. Më në fund, bëhet një provim.

Fillo kursin